Skip to main content

2009-12-01 Den havbaserade vindkraften ställer speciella krav på de utrustningar och personal som skall medverka. Den miljön vi arbetar i är ofta väldigt utsatt med sina speciella förutsättningar som kräver ett högt säkerhetsmedvetande från alla involverade.

SOUND PROSPECTOR, SOUND STABLISER och SOUND SUPPORTER arbetar här gemensamt för att våra kunder skall få den service de begär på ett framgångsrikt- och kostnadeffektivt sätt.

Att vi säkerställer de krav som ställs från den internationella marknaden för offshore arbeten har kontrollerats av företaget NOBLE DENTON.